AnimeOverdose Forum

Full Version: Kvota ispunjena
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Kako je i najavljeno tako je i ispunjeno. Od danas na sajtu možete pronaći još jedan prevod za Dragon Ball Z seriju, a takođe u projektima možete videti da je najavljena stavka premeštena u prevedene projekte i samim tim je kvota koju sam najavio ispunjena.

Uskoro očekujte nove projekte sa moje strane.

Autor prevoda Dragon Ball Z: Goku